Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych

Administratorem danych jest Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Adres: 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego 65  (Nr KRS 0000607021)

 

Dane do kontaktu:

Z administratorem można się skontaktować za pomocą niżej podanych środków komunikacji i na podane poniżej nr telefonów lub adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail

 • poczta: Biuro Fundacji GOPR, 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 59-75, klatka C, piętro II
 • email: fundacja@gopr.pl
 • telefon komórkowy +48 509 140 729
 • telefon stacjonarny +48 18 20 61 550

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • Marketingowym na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust 1, lit. a RODO)
 • Zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art.6 ust.1, lit.  b RODO);
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6.1, lit. f RODO) polegających na:
  • ewentualnym dochodzeniu roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową,
  • udzielenia dostępu do strony WWW.fundacja.gopr.pl, poprawy jakości usługi oraz w celach analitycznych. W tej sytuacji przy pomocy plików cookie zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe ( nr IP).
 • Ewidencji i rozliczania wsparcia finansowego lub rzeczowego osób potrzebujących ze względu na ich stan zdrowia zgodnie z celami Fundacji ( podstawa z art. 9 ust. 2, d RODO)

 

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane przechowujemy przez okres obowiązywania zgody, nie dłużej niż okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami kodeksu pracy, ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń i ich przedawnień wynikających z przepisów kodeksu cywilnego oraz innych przepisów szczególnych.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, księgowości prowadzonej przez firmę zewnętrzną, administracji i rozliczeń prowadzonej przez firmę zewnętrzną -przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto dane mogą być udostępnione firmom prawniczym, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Pani/Panu przysługuje:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii wynikające z art.15 RODO;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych wynikające z art. 16 RODO;
 3. c) prawo do usunięcia danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art.17 ust.1 RODO;
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 18 ust1 RODO;
 5. e) prawo do przenoszenia danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 20 ust. 1 RODO ;
 6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 21 ust1,2 RODO;
 7. g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 8. h) prawo do cofnięcia zgodna na przetwarzanie danych.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Administrator nie dokonuje profilowania oraz żadnych czynności polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

 

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, wykonania usługi jest dobrowolne, a brak wyrażenia zgody nie doprowadzi do zawarcia umowy i realizacji świadczenia.

Brak zgody na korespondencję e-mail spowoduje konieczność prowadzenia  korespondencji tradycyjnej.

Fundacja gopr

Fundację wspierają:

Partnerzy: