Fundacja GOPR

Statut

Statut Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego GOPR

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na mocy uchwały Zarządu Głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nr 22/X/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r., zwanym Fundatorem,  aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5 stycznia 2016 roku w kancelarii notarialnej w Muszynie, ul. Piłsudskiego 11 przez pełniącego obowiązki notariusza Arkadiusza Franciszka Romana (Rep. „A” nr 28/2016), działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

4. Fundacja może używać skróconej nazwy FUNDACJA GOPR.

5. Fundacja może używać oficjalnego godła Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z oznaczeniem Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub Fundacja GOPR.

6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

7. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

8. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister do spraw zabezpieczenia społecznego.

1.Siedzibą Fundacji jest miasto Zakopane.

2.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

5.Dla wykonywania swoich zadań statutowych, Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), ustalone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację.

2. Majątek Fundacji stanowią także dochody oraz mienie ruchome i nieruchome nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

3. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

   1. subwencji, darowizn, spadków, zapisów
   2. dotacji budżetowych i pozabudżetowych
   3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
   4. dochodów z praw majątkowych
   5. dochodów z majątku ruchomego oraz nieruchomego Fundacji
   6. odsetek bankowych
   7. zysków kapitałowych
   8. aukcji i licytacji w tym aukcji internetowych
   9. odpisów podatkowych
   10. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej

4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

5.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

6. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

7. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych, na lokatach bankowych, w papierach wartościowych, funduszach inwestycyjnych,
w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących środki trwałe
w rozumieniu obowiązujących przepisów.

8. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. W przypadkach szczególnych,
z dochodów określonych w § 3 pkt 3 Fundacja może tworzyć fundusze celowe nazwane imieniem osób fizycznych lub prawnych, które przekazały Fundacji środki finansowe w drodze spadku lub zapisu.

9. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, funduszy celowych nazwanych imieniem osób fizycznych lub prawnych, które przekazały Fundacji środki finansowe w drodze spadku lub zapisu, jak również  określenia wysokości kwot przekazywanych na w/w fundusze celowe oraz sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na w/w funduszach podejmuje Zarząd Fundacji.

1. Fundacja zostaje ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych, takich jak:

   1. wspieranie rozwoju ratownictwa górskiego realizowanego przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
   2. wspieranie rozwoju technicznego oraz doskonalenia szkoleniowego ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w tym udział w zawodach sportowych innych pokrewnych organizacji
   3. wspieranie napraw lub modernizacji sprzętu, wyposażenia i środków trwałych oraz rozwój infrastruktury Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
   4. wspieranie działalności szkoleniowej ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
   5. wspieranie uczestnictwa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w innych organizacjach ratownictwa górskiego w kraju oraz poza jego granicami
   6. wspieranie badań naukowych oraz rozwoju technologicznego w zakresie poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość oraz skuteczność zadań realizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
   7. wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie ratownictwa górskiego oraz ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, rowerowych realizowanej przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
   8. wspieranie działalności wydawniczej realizowanej przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
   9. wspieranie w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej, umożliwiającej poprawę warunków życia ratowników GOPR oraz owdowiałych małżonków ratowników GOPR, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, także z powodów klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń
   10. wspieranie materiale oraz udzielanie różnorodnych form opieki społecznej dla emerytów, rencistów i innych ratowników GOPR nie wykonujących czynności ratownika górskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
   11. wspieranie materialne oraz edukacyjne na rzecz dzieci zmarłych lub zaginionych ratowników GOPR
   12. udzielanie pomocy dzieciom ratowników GOPR szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
   13. budowanie świadomości społecznej, jak również rozwój edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, rowerowych także przez pomoc stypendialną dla ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
   14. wspieranie i finansowanie innej działalności związanej z ratownictwem realizowanym przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
   15. promowanie ochrony środowiska górskiego
   16. prowadzenie działalności charytatywnej
   17. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
   18. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. Fundacja realizować będzie powyższe cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

   1. udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego w zakresie uzupełnienia istniejącego, doposażenia brakującego lub modernizacji wyeksploatowanego sprzętu, wyposażenia oraz środków trwałych  używanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
   2. udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego celem naprawy, modernizacji lub rozwoju infrastruktury użytkowanej przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
   3. udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego w odniesieniu do procesu szkoleniowego ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce oraz poza granicami kraju,
   4. udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego działalności prewencyjnej oraz edukacyjnej,  mającej na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego w górach,
   5. udzielanie wsparcia finansowego dotyczącego badań naukowych oraz rozwoju technologicznego umożliwiającego poszukiwanie oraz wdrażanie rozwiązań podnoszących jakość oraz skuteczność zadań realizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
   6. udzielanie wsparcia finansowego celem uczestnictwa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji ratowniczych,
   7. udzielanie wsparcia finansowego dla przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
   8. udzielanie wsparcia finansowego dla pozostałych działań służących ochronie życia i zdrowa ludzkiego w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,
   9. udzielanie wsparcia finansowego na rzecz działalności wydawniczej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
   10. udzielanie pomocy rzeczowej lub wsparcia finansowego w formie między innymi: zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, stypendiów, dofinansowania zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, dofinansowywania kosztów leczenia, pobytu w sanatorium lub domu opieki społecznej osobom wymienionym w § 4 ust. 1 pkt. 9-10,
   11. udzielanie wsparcia finansowego w odniesieniu do przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych dla dzieci zmarłych lub zaginionych ratowników GOPR, jak również dla dzieci ratowników GOPR wymienionych w § 4 ust. 1 pkt.12,
   12. udzielanie wsparcia finansowego dla wszelkich innych inicjatyw służących rozwojowi opieki społecznej dla ratowników górskich i ich najbliższej rodziny,
   13. udzielanie wsparcia finansowego dla wszelkich innych inicjatyw wpływających na rozwój ratownictwa górskiego,
   14. wsparcie działań promujących ochronę środowiska górskiego,
   15. prowadzenie działalności charytatywnej.

2. Fundacja realizuje swoje cele Statutowe zapisane w par. 4 pkt (…)poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną. Przychody z odpłatnej działalności Pożytku publicznego są przeznaczone wyłącznie ta działalność pożytku publicznego.

3. Fundacja w celu realizacji swoich zadań współpracuje z instytucjami i organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, Podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi oraz skupia ludzi dobrej woli, życzliwych celom Fundacji. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja a może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z jej celem. Założone cele statutowe Fundacji może wykonywać samodzielnie lub zlecać ich wykonanie również innym instytucji om lub podmiot.

4. Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe, medale honorowe, odznaczenia, nagrody oraz wyróżnienia w odniesieniu do osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zasłużonych dla Fundacji.

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego, z jednoczesnym  zastrzeżeniem, że cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

   1. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,
   2. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z,
   3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
   4. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,
   5. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z,
   6. wydawanie książek PKD 58.11.Z,
   7. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z,
   8. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,
   9. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.11.Z,
   10. działalność związana z projekcją filmów PKD 59.14.Z,
   11. działalność pośredników turystycznych PKD 79.11.B,
   12. działalność organizatorów turystyki PKD 79.12.Z,
   13. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych PKD 79.90.A,
   14. działalność w zakresie informacji turystycznej PKD 79.90.B,
   15. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 79.90.C,
   16. pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z,
   17. pozostała działalność rozrywkowa i edukacyjna PKD 93.29.Z.

7. Zabronione są następujące czynności:

   1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków (fundatorów), członków władz lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie (fundatorzy), członkowie władz lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
   2. przekazywanie majątku na rzecz członków (fundatorów), członków władz lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
   3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków (fundatorów), członków władz lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
   4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie (fundatorzy), członkowie władz lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

1. Władzami fundacji są:

   1. Zarząd Fundacji,
   2. Rada Fundacji.

2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednej do trzech osób, powoływanych  przez Radę Fundacji na podstawie wskazania w formie uchwały Zarządu Głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, spośród członków rzeczywistych GOPR.

3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa cztery lata.

4. Kandydatury do kolejnego Zarządu Fundacji wskazuje się na trzy miesiące przed wygaśnięciem bieżącej kadencji.

5. Na członka Zarządu Fundacji może być powołana osoba, która:

   1. nie jest członkiem Rady Fundacji, ani nie pozostaje z żadnym z członków Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
   2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
   3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. złożyła pisemne oświadczenie o woli uczestnictwa w Zarządzie Fundacji.
   5. nie jest członkiem Zarządu Głównego GOPR i Komisji Rewizyjnej GOPR.

6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

7. Spośród Członków Zarządu Fundacji, Rada Fundacji wybiera Prezesa Zarządu Fundacji oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu Fundacji.

8. Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji oraz zwołuje
i przewodniczy zebraniom.

9. Członkostwo w Zarządzie  Fundacji ustaje na skutek:

   1. śmierci,
   2. upływu kadencji,
   3. odwołania członka Zarządu Fundacji w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Główny GOPR po pozytywnym zaopiniowaniu odwołania przez Radę Fundacji. Opinia Rady Fundacji winna być wydana w formie uchwały bez zbędnej zwłoki,
   4. odwołania członka Zarządu Fundacji w drodze uchwały przez Radę Fundacji.
   5. pisemnej rezygnacji członka Zarządu Fundacji z pełnionej funkcji przedłożonej Przewodniczącemu Rady Fundacji

10. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

11. Do zadań i kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

   1. prowadzenie bieżącej działalności statutowej Fundacji, zgodnie  z obowiązującymi przepisami,
   2. uchwalanie regulaminów organizacyjnych (w tym regulaminu funkcjonowania Zarządu Fundacji)
   3. opracowanie oraz uchwalanie rocznych planów działania oraz wieloletnich programów działania Fundacji,
   4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
   5. plany, programy oraz główne kierunki działalności Fundacji, o jakich mowa w ppkt 3 i 4 powinny w miarę możliwości uwzględniać założenia i być skoordynowane z analogicznymi dokumentami opracowanymi przez Fundatora,
   6. przyjmowanie darowizn, subwencji i dotacji oraz spadków i zapisów z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 niniejszego Statutu,
   7. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
   8. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
   9. coroczne przedkładanie Radzie Fundacji Rocznego Sprawozdania z działalności Fundacji, w terminie do dnia 31 marca, za rok ubiegły,
   10. przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów  współfinansowanych ze środków zagranicznych, zbieżnych z celami Fundacji,
   11. realizacja projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, zbieżnych z celami Fundacji,
   12. ustalanie potrzeb zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
   13. występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia z inną Fundację lub likwidacji Fundacji,
   14. przyznawanie tytułów honorowych, odznaczeń, nagród oraz wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Fundacji.
   15. prowadzenie wszelkich spraw oraz podejmowanie wszelkich decyzji nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.

12. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

13. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. Dopuszcza się głosowanie pisemne lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji, obowiązkowo powiadamiając wszystkich członków Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji o terminie, miejscu oraz tematyce posiedzenia drogą elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej 7 dni przez planowanym terminem posiedzenia.

14. Jeżeli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 15 niniejszego Statutu.

15. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000,00 zł brutto oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

16. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje w imieniu Fundacji Prezes Zarządu Fundacji.

17. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

18. Zarząd Fundacji odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.

19. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu Fundacji, w tym kosztów podróży oraz wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z  zysku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

20. Miesięczna kwota zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu Fundacji, w tym kosztów podróży, nie może być wyższa niż  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

21. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji ustalona jest indywidualnie w stosunku do każdego członka Zarządu Fundacji przez  Radę Fundacji.

22. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Rada Fundacji jest także organem stanowiącym, opiniującym i wnioskodawczym Fundacji.

23. W skład Rady Fundacji wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej Grupy Regionalnej GOPR powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały przez Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, spośród  osób wskazanych przez Zarządy poszczególnych Grup Regionalnych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

24. Nowego członka Rady Fundacji w miejsce osoby wskazanej uprzednio przez Zarząd Grupy Regionalnej GOPR, którego członkostwo ustało,  wskazuje Zarząd Grupy Regionalnej GOPR, z której pochodziła osoba, której członkostwo w Radzie Fundacji ustało, ust. 23 stosuje się odpowiednio.

25. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata, natomiast kandydatury do kolejnej Rady Fundacji wskazuje się na trzy miesiące przed wygaśnięciem bieżącej kadencji.

26. Na członka Rady Fundacji może być powołana osoba, która:

   1. nie jest członkiem Zarządu Fundacji, ani nie pozostaje z żadnym z członków Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
   2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
   3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. złożyła pisemne oświadczenie o woli uczestnictwa w Radzie Fundacji.

27. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

 1. śmierci,
 2. upływu kadencji,
 3. odwołania członka Rady Fundacji w drodze uchwały przez Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 • braku spełnienia wymagań o jakich mowa w §6 ust. 27 ppkt 1 – 3
 • złożenia Przewodniczącemu Rady Fundacji pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji, a w przypadku Przewodniczącego złożenia tejże rezygnacji Prezesowi Zarządu Głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • wniosku  Zarządu Grupy Regionalnej GOPR która wskazała danego Członka Rady Fundacji w trybie §6 ust. 23 lecz swoje wskazanie cofnęła
 • wniosku Rady Fundacji przyjętego większością 5/7 głosów w obecności co najmniej 5/7 członków Rady Fundacji,
 • działania na szkodę Fundacji lub Fundatora,
 • nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach  Rady Fundacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

28. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją, członkostwo
w Radzie Fundacji ulega Zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji
w Zarządzie Fundacji lub trwania stosunku pracy.

29. Członkowie Rady Fundacji większością 5/7 głosów wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

30. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.

31. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach Rady Fundacji, które odbywają się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.

32. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji  z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Fundacji – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

33. O terminie posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji na co najmniej 10 dni przez planowym posiedzeniem, przy czym wystarczające jest powiadomienie wysłanie w formie elektronicznej.

34. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

35. Rada Fundacji może podejmować uchwały na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami, w tym w formie pisemnej, korespondencyjnej oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w trybie określonym w Regulaminie Rady Fundacji.

36. Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy:

   1. uchwalenie regulaminu dotyczącego sposobu funkcjonowania Rady Fundacji,
   2. wybór Prezesa Zarządu Fundacji oraz wiceprezesów Zarządu Fundacji,
   3. udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Fundacji,
   4. podejmowanie decyzji w formie uchwały o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji,
   5. ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu Fundacji w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
   6. nadzorowanie oraz kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
   7. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Zarządu Fundacji,
   8. opiniowanie rocznych planów działania oraz wieloletnich programów działania Fundacji przedłożonych przez Zarząd  Fundacji,
   9. ocena pracy poszczególnych członków Zarządu Fundacji,
   10. przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych/bilansu z prowadzonej działalności statutowej Fundacji,
   11. podejmowanie decyzji w formie uchwały Rady Fundacji, o przystąpieniu do spółki, zrzeszenia lub innej organizacji, oraz o ich tworzeniu,
   12. wnioskowanie do Zarządu Fundacji o nadanie tytułów honorowych, odznaczeń, nagród, wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
   13. wnioskowanie do Zarządu Głównego GOPR o nadanie godności Honorowego Członka GOPR.

37. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

   1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia do weryfikacji wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
   2. żądania od członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
   3. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

38. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału
w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży.

39. Miesięczna kwota zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży, nie może być wyższa niż  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez obie strony.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji na wniosek złożony przez Zarząd Fundacji po uprzednim  pozytywnym zaopiniowaniu
w formie uchwały przez Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

1. Zmiana Statutu może być dokonana na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej na wniosek Zarządu Fundacji i przyjętej większością 5/7 głosów w obecności co najmniej 5/7 członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dla przedłożonego projektu zmian statutowych.

2. Zmiana Statutu nie może obejmować zmiany celu Fundacji oraz przeznaczenia jego majątku i środków finansowych.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie trwałego wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji,
z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody w formie uchwały Zarządu Głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

3. Likwidację prowadzi Likwidator Fundacji, którego powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

4. Do obowiązków Likwidatora Fundacji należy w szczególności:

  1. zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji
  2. wezwanie wierzycieli w trybie ogłoszeń prasowych do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji
  3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i sporządzenie listy wierzycieli
  4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań
  5. ściągnięcie wierzytelności oraz wypełnienie zobowiązań Fundacji
  6. złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie Fundacji z rejestru
  7. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji są przeznaczone na rzecz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i pozostają do dyspozycji ZG GOPR.

Fundacja gopr

Fundację wspierają:

Partnerzy: